iDEAL klein Donatie IVEO via Tikkie

 

iDEAL klein Donatie via iDeal.

 

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Van ‘Abdoel-‘Aziez bin ‘Abdoellaah bin Baz aan elke moslim die dit onder ogen krijgt. Moge Allah mij en ons allen het begrip van de Koran en de Soennah schenken en de weg van het geloof laten bewandelen. Amien.

Salaam ‘Alaikoem wa Rahmatoellaahi wa Barakaatoeh

Het belang van de maand Ramadan

Dit is in het kort een advies over het belang van het vasten en het bidden in de maand Ramadan. Tevens handelt dit schrijven over het nut en belang van het wedijveren in het goede tijdens deze gezegende maand. Daarnaast ook de verduidelijking van een aantal regels die voor een aantal mensen niet duidelijk zijn.

 De hadith is authentiek waarin de boodschapper van Allah (saw) zijn metgezellen verheugde met het naderen van de maand Ramadan. Hij (saw)informeerde hen dan dat dit een maand is waarin de deuren van Allah’s Barmhartigheid en die van het het Paradijs geopend, en dat de deuren van de hel gesloten worden. In deze maand worden ook de duivels geketend.

De Boodschapper(saw)zei:

Tijdens de eerste nacht van de Ramadan worden de deuren van het Paradijs geopend, en er wordt daarna geen deur meer gesloten. De deuren van de Hel worden gesloten, en geen deur wordt meer geopend. De duivels worden geketend. (En) er roept een omroeper: “O, gij met goede voornemens nader! O, gij met slechte voornemens, onthoud! Allah verlost elke nacht (van deze maand) slaven van het Hellevuur.”1

Hij(saw)zei ook:

De maand Ramadan is voor jullie aangebroken. De maand van zegeningen (barakah). Allah komt jullie in deze maand tegemoet. Hij laat zijn Barmhartigheid neerdalen, en vergeeft de zonden en accepteert (jullie) doe’a. Allaah kijkt naar jullie onderlinge wedijvering in deze maand en spreekt daar Zijn Trots over uit bij de engelen.

Laat Allaah dus jullie goede kanten zien! Voorwaar, wie in deze maand niet de Barmhartigheid van Allaah verkrijgt is werkelijk ongelukkig.”2

Hij(saw) zei ook: 

Wie (de hele maand) Ramadan vast met geloof (in Allaah) en hoop (op Zijn Beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadan staat (in gebed) met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de nacht (genaamd) “Al-Qadr” staat (in gebed) met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.”3

 En hij (saw)zei: 

Allaah zegt: “Alle werken van de zoon van Adam zijn voor zichzelf. Elke hasanah (goede daad, beloning) wordt tien tot zevenhonderd maal verdubbeld. Behalve het vasten, want dat is voor Mij. Ik zal de beloning geven aan degene die voor Mij zijn lusten, zijn eten en drinken laat! Er zijn voor de vastende twee tijden van blijheid: als hij zijn vasten verbreekt, en als hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur die vrij komt van de mond van een vastende is bij Allah aangenamer dan de geur van musk.”4

 De overleveringen over het nut van het vasten en het gebed tijdens de maand Ramadan en de baat die men erbij heeft zijn talloos.Het is dus aan de gelovige om zijn kans te grijpen, als Allah hem de belevenis van de maand Ramadan gunt. Hij haast zich om goede daden te verrichten, en de zonden te vermijden en doet zijn best in het nakomen van zijn plichten t.o.v. Allah.In het bijzonder het onderhoud van de dagelijkse, vijf gebeden. Deze zijn de steunpilaar van de Islam en de belangrijkste verplichting na de (twee) getuigenissen (i.e. de Shahada).

Het is aan elke moslim en moslima secuur met de salah (het gebed) om te gaan; en deze op de daarvoor vastgestelde tijden met concentratie en toewijding te verrichten. Het is voor mannen een verplichting om het gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten. Allah heeft toegestaan om daar zijn Naam te gedenken en hoog te verheffen.

Allaahzegt immers:

En verricht de salaah en geeft de zakaat en buigt tezamen met hen die buigen.”

(Soerah Al-Baqarah: 43)

Waakt over de salah (het gebed) en (in het bijzonder) over het namiddag gebed (Al-‘Asr) en staat voor Allah in gehoorzaamheid.”

( Soerah Al-Baqarah: 238)

Waarlijk de gelovigen zullen inderdaad slagen. Degenen die hun salah met volledige overgave verrichten.”

( Soerah Al-Mûminoen: 1-2.)

En diegenen die hun (salah) onderhouden (op de vastgestelde tijden). Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn. Degenen die Al-Firdaus (het hoogste Paradijs) zullen erven, zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven.”

( Soerah Al-Mûminoen: 9-11)

En de Profeet zei :

Het verbond dat er tussen ons en hen gesloten is, is het gebed. Wie het (gebed) laat, begaat ongeloof.”5

Daarna is de belangrijkste verplichting na het gebed het betalen van de zakaat, Allaahverklaard in zijn Heilige Boek: 

En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.

(Soerah Al-Bayyinah: 5)

En onderhoudt de salaah en geeft de zakaat en gehoorzaamt de boodschapper. (Mohammed saw ) Opdat jullie Genade mogen ontvangen (van Allaah).”

( Soerah An-Noer: 56)

Het Grootse Boek van Allah, en de Soennah van Zijn nobele boodschapper (saw) duiden ons erop dat eén ieder die geen zakaat betaald hiervoor zonder twijfel gestraft zal worden op de Dag der Opstanding.

Een van de belangrijkste (verplichtingen) na de het gebed en de zakaat, is het vasten tijdens de maand Ramadan. Dit is een van de vijf pilaren die de Profeet (saw)in de hiervolgende hadieth heeft opgesomd:

De Islaam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen God is dan Allah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah) en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Het verrichten van de Salaah, het geven van de zakaat, het vasten tijdens de maand Ramadaan en het verrichten van de bedevaart (naar Allahs ‘huis’ in Mekka )6

Het is een plicht voor elke moslim om zijn vasten en zijn gebed te behoeden van alle uitspraken en handelingen die Allah voor hem verboden heeft, want het doel van het vasten is: “Allaah gehoorzamen, Zijn verboden ontwijken, het egoïsme bestrijden door zijn lusten en begeerten tegen te gaan en met het gehoorzamen van zijn Heer. Ook de ziel geduld af te dwingen het en het verbodene niet te betreden.

Het vasten is dus niet alleen maar een dagje zonder eten of drinken en zich onthouden van al de vastenbrekende middelen. Het is een maand waarin een moslim spiritueel dichter tot Allah komt, zichzelf zuivert van het verdorvene in de ziel en waarin hij de kans krijgt op vergeving van zijn Heer.

In een authentieke hadieth zei de Profeet (saw) het volgende: 

Het vasten is een bescherming (tegen het vervallen in lusten en begeerten) laat degene die vast zich dan ook niet zedeloos gedragen,of zijn stem (uit boosheid e.d.)verheffen, en als iemand hem dan uitscheld of wilt aanvallen dan moet hij zeggen: ‘Ik vast!"7

De Profeet zei hierover nog: 

Wie het afleggen van valse (eden en)getuigenissen, liegen (ect.), en het begaan van zonden niet laat. Allah zal zijn vasten niet aanvaarden.”8

 Aan de hand van deze bewijsvoering begrijpt men dat een vastende alert moet zijn om te doen wat Allah hem heeft opgedragen, en oplettend moet zijn om dat te laten wat Allah hem heeft verboden. Op deze manier zal hij vergeving, en vrijpleiting van de hel krijgen en zal zijn vasten en gebed geaccepteerd worden.

  

Een aantal onduidelijke zaken:

1. Al-Ichlaas (een zuivere en oprechte intentie):

Het is een verplichting voor een moslim om met geloof (in Allaah) en hoop (op Zijn Genade) te vasten. Niet, (te vasten) omdat men gezien, of aangeprijst wilt worden, of omdat men de mensen, de familie, of de landgenoten (blindelings) volgt.

Neen, het is een verplichting om er in te geloven dat Allaah het vasten heeft opgedragen aan ieder moslim, en dit moet dus de aanleiding voor het vasten opzich zijn. Alleen hiervoor verwacht hij een beloning van zijn Heer.

Zo moet ook het staan (in gebed) in de Ramadaan met hoop en geloof gedaan worden, niet voor iets anders. Daarom heeft de Profeet (saw) gezegd:

Wie (de gehele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en hoop (op Zijn beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie op de nacht (genaamd) Al-Qadr (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorafgaande zonden zullen vergeven worden.”

(Overgeleverd door Al-Boechaarie en Moslim)

2. Daden die het vasten niet ongeldig maken:

Het kan soms een vastende geschieden dat hij blootgesteld wordt aan een wond, of een bloedneus, of dat hij moet overgeven, of dat er wat water (e.d.) in zijn keel komt zonder dat hij dat wil. Al deze zaken verbreken het vasten niet, behalve het moedwillig overgeven verbreekt het vasten.

De Profeet (saw)zei hierover:

Wie braakt hoeft zijn vasten niet in te halen. Wie moedwillig braakt (b.v. door het steken van een vinger in de keel) moet zijn vasten (van die dag) inhalen.”9

Een bloedonderzoek en een injectie, behalve een injectie die als voeding [baxter,...] bedoeld is, zijn toegelaten. Doch, het uitstellen van dit soort (evt. toegestane) prikken tot na zonsondergang is beter, als dat mogelijk is.

Want de Profeet (saw)heeft gezegd:

Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt.”10

“…Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft daarmee zijn religie en zijn eer weten te beschermen…”11

3. Ghusl Al-Janaabah ( grote wassing):

Sommige vastenden stellen de grote wassing (Ghusl Al-Janaabah) uit tot het aanbreken van de “Fajr” (ochtendgebed), idem voor de vrouwen die de rituele wassing voor de menstruatie, of voor de bloedingen na de bevalling uitstellen tot het aanbreken van de fajr.

(Sheikh bin Baaz zegt:) het is geen probleem dat zij (de vrouwen) deze rituele wassing uitstellen tot na het aanbreken van de fajr, ze mogen deze wassing alleen niet uitstellen tot de zonsopgang. het is voor hen een verplichting om zich te wassen en Fajr te bidden voordat de zon opgaat.

Ook voor de “Joenoeb” (diegene die bewust of onbewust een zaadlozing heeft gehad) is het niet toegestaan om de wassing uit te stellen tot aan de zonsopgang. Het is (ook voor hen) een verplichting om zich te wassen en Fajr te bidden voor zonsopgang. Voor mannen is het echter een verplichting om vroeger te wassen zodat ze Salaatul-fajr (ochtendgebed) in groepsverband kunnen bidden.

4. Concentratie in het gebed

Concentratie is namelijk een zuil van het gebed, m.a.w. zonder concentratie is het gebed van een moslim ongeldig, doch zijn er veel onder ons die ongeconcentreerd bidden, terwijl er authentieke overleveringen bestaan die duidelijk aantonen dat de concentratie in het gebed één van zijn pilaren is. “Zonder concentratie is er geen gebed.”

De bedoeling van concentratie in het gebed is: het stilstaan, onderwerping (aan Allaah), zich niet haasten in het gebed, op een manier dat elke been terug op zijn plaats komt wanneer men van een deel van het gebed naar een andere overschakeld.

Veel mensen bidden in de Ramadan “Salaatut-Taraweeh” zonder concentratie, m.a.w. zij rafelen deze gebeden af. De uitvoering van het gebed op deze manier is fout, de uitvoerder van dat gebed is zondig en krijgt hiervoor geen beloning.

5.Tarawih ( de gebeden die tijdens de nachten van de ramadan worden verricht)

Sommige mensen denken dat het niet toegestaan is om minder dan twintig raka's te bidden, anderen denken dat het verboden is om meer dan elf of dertien raka's te bidden.

Dit is allemaal verkeerd en misplaatst, en in tegenstelling tot de authentieke bewijsvoering.

Authentieke hadieth duiden op het feit dat de Profeet (saw)het aantal raka's in het nachtgebed open liet. Er is geen bepaalde grens (gesteld) die niet overschreden mag worden, het staat juist vast dat de Profeet (saw) ‘s nachts elf raka's of misschien dertien raka's bad, en dat hij misschien minder dan dat in de Ramadan e.d. bad. Toen de Profeet (saw)gevraagd werd over het (vrijwillig) nachtgebed (Qiyaamul-Lail) zei hij:

(Qiyaamul-lail is) twee aan twee, twee aan twee (rakaat), als iemand dan denkt dat het bijna ochtend (fajr) is, dan bidt hij één rakaah (witr) waarmee hij zijn voorgaande (even) salaah oneven maakt.”12

Er is geen bijzonder aantal raka's in de Ramadan of daarbuiten bepaald, en daarom hebben de metgezellen van de Profeet (saw)onder gezag van ‘Omar meerdere keren drieëntwintig raka's en soms elf raka's gebeden, dit alles staat vast over ‘Omar en de sahabah onder zijn gezag.

Een aantal van de selef (de vrome voorgangers) baden in de Ramadan zesendertig raka's (taraweeh) en drie witr, en anderen baden éénenveertig raka's. Sheikh-ul-Islaam ibn Taymiyah en andere geleerden hebben dat vermeld.

Zo vermeldt hij (ibn Taymiyah) dat de zaak rond dit onderwerp ruim is. Ook vermeld hij (in de betekenis van zijn woorden) dat het voor degene die lang reciteert, buigt en knielt beter is om het aantal raka's te reduceren, en wie het lezen, buigen en knielen kort houdt, het beter is om het aantal raka's te vermeerderen.

En wie de soennah van de Profeet (saw) overpeinst, weet dat het beste van dit alles het bidden van elf, of dertien rakaat in de Ramadan en daar buiten is, want, dit is in overeenstemming met de standaard handeling van de Profeet (saw)en is makkelijker voor de bidders, en gemakkelijker om in concentratie en rust te blijven.

Doch wie meer wil bidden kan dat gewoon doen zonder onbehagen of afkeuringswaardig gevoel, zoals eerder uitgelegd in deze tekst.

Het is voor degene die Qiyaam-Ramadan achter een imam bidt beter om te stoppen met het gebed als de imam dat doet, omdat, de Profeet (saw) zei:

Voorwaar, als iemand met de imam bidt (tijdends de taraweeh) totdat hij weggaat. is het net alsof hij de hele nacht heeft gebeden)”13

Tot slot:

Het is voor alle moslims aanbevolen een grote inspanning te doen om zoveel mogelijk verschillende aanbiddingen uit te richten, zoals: salaat-unaafilah (vrijwillige gebeden), de

Koran met concentratie en begrip te lezen, en zoveel mogelijk tasbeeh (Soebhaanallah), tahliel (Laa-iLaaha-illa-Laah), tahmeed (Alhamdoellillaah), takbier (Allahoe-Akbar), al-Istighfaar (Astaghfiroellaah) opzeggen, authentieke smeekbeden (doe’a), het goede gebieden en het slechte verbieden, uitnodigen naar (de weg van) Allah, de armen en behoeftigen helpen, de ouders respecteren en goed behandelen, familiebanden goed onderhouden, de buren verwennen, de zieken bezoeken e.d..

De Profeet (saw) zei in een voorgaande hadieth:

“…Allaah kijkt naar jullie onderlinge wedijvering in deze maand en spreekt daar Zijn Trots over uit bij de engelen. Laat Allah dus jullie goede kanten zien! Voorwaar, wie in deze maand niet de Barmhartigheid van Allah verkrijgt is werkelijk ongelukkig.”14

Wie er in deze maand dichterbij komt met een prestatie van één van de prestaties van het goede, is alsof hij één verplichting buiten de Ramadan verricht. En wie één verplichting in deze maand verricht is alsof hij zeventig verplichtingen buiten deze maand verricht.”15

Een ‘Oemrah in de Ramadaan is zoals een Hadj.

Of hij (saw)zei: “…een Hadj met mij.”16

De overleveringen en naslagwerken vermelden dat het wedijveren en concurreren in verschillende soorten goede (daden) in deze maand talloos zijn.

Moge Allah ons en alle moslims de mogelijkheid geven om dat te verrichten waarmee Hij tevredengesteld wordt.

Moge Hij ons vasten en onze gebeden accepteren, en onze (levens-) omstandigheden verbeteren, en ons allen beschermen voor dwaling in het duister. Ook vragen wij Hem, om de verantwoordelijken over de zaken van de moslims plichtsgetrouw te maken, en hen allen te verenigen op de waarheid. Hij is daar de Hoeder over, en de Gevolmachtigde daartoe.

Wa-Salaam ‘Alaikoem wa Rahmatoellaahi wa Barakaatoeh.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

1 At-Tirmidhi en Ibn Madjah..

2 An-Nasaa’ie en Ibn Abi Shaiybah. Al-Albaanie qualificeerde deze als Sahieh in ‘Al-Djaam’i Sahieh’.

3 Al-Boechaarie nr.1910 en Mouslim nr. 759

4 Al-Boecharie en Mouslim.

5 Overgeleverd door Imam Ahmad en de vier imams van de soenna boeken met een authentieke ketting van overleveraars.

6 Mouslim

7Al-Boechaarie, Mouslim, Aboe Dawood e.a..

8Al-Boechaarie en Aboe Dawood.

9Aboe Dawood, Ibn Majah, Ahmed en Malik. Al-Albanie zei in Al-Irwaa (nr.923): ‘Sahieh’.

10 At-Tirmidhie en An-Nesa’i, Al-Albanie zei in Al-Irwaa (nr. 12): ‘Sahieh’.

11Al-Boecharie en Mouslim.

12 Al-Boecharie en Mouslim zijn het eens over de authenticiteit van deze hadieth.

13 Aboe Dawood en At-Tirmidhie. Hij (At-Tirmidhie) zei dat de hadieth: “Hassan Sahieh" is.

14An-Nesa’i en Ibn Abi Shaiybah. Al-Albanie zei in Sahih Al-Jaam’i: ‘Sahih’.

15Ibn Choezaimah en Al-Baihaqie, maar de hadieth is zwak zoals Sheikh bin Baaz op een andere plaats heeft duidelijk gemaakt.

16door Al-Boecharie en Mouslim.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons

 

Neem contact

2e Emmastraat 50
7545 MP Enschede

info@iveo.nl

Algemeen nummer:
+31 6 51388714 (enkel Whatsapp)

Winkel moskee:
+31 6 51298674