iDEAL klein Donatie IVEO via Tikkie

 

iDEAL klein Donatie via iDeal.

 

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
 
Beste broeder, geachte zuster,
 
Dagen verstrijken en wat in aantocht is, is het onvermijdelijke einde. Wat scheelt er aan ons dat we niet eens stil staan en onszelf onder de loep nemen. Zeker nu een grootse maand voor de deur staat. Een maand van aanbiddingen en formidabele mogelijkheden. Het is niet lang meer of de maand Ramadan begint. Een maand waarvan het eerste deel genade en goedheid bevat, het middelste deel vergeving en gratie van Allah en het einde staat voor bevrijding en verlossing van het Hellevuur.
 
De maand Ramadan waarover de Profeet (vrede zij met hem) gezegd heeft: “Moge zijn neus door de stof gehaald worden. Moge zijn neus door de stof gehaald worden. Moge zijn neus door de stof gehaald worden. Vernietigd en verloren is eenieder die de Ramadan meemaakt, maar wiens zonde hem niet vergeven wordt.”
 
Hebben wij wel de juiste voorbereidingen getroffen om deze kansrijke maand te verwelkomen? Hadden wij geen hoge aspiraties? Gingen wij niet voor niets anders, dan het Paradijs, bereid door de Barmhartige Zelf?
 
Enkele zaken die wij zeker niet uit het oog mogen verliezen, en ons scherp gefocust houden op ons einddoel, willen wij graag met jullie delen.
 

Berouw

Ten eerste; laten wij oprecht berouw tonen en werkelijk spijt hebben van de vele zonden en tekortkomingen die wij als last meedragen. Heb je ook wel eens ervaren dat jij je beklemd voelde, ondanks de uitgestrektheid van de aarde? Word ook jij weerhouden door kwelling, verdriet, lamlendigheid en luiheid? Lijkt het alsof je je hier niet van kunt los maken? Is jouw relatie met je geliefden, naasten en vrienden verslechterd? Voel jij wellicht een sterke afwezigheid van zegeningen in jouw leven of bezittingen. Vreet het ook zo aan je als je kijkt naar de benarde, ellendige positie waarin wij ons als individuen, maar ook als gemeenschap in bevinden? Dit zijn enkele gevolgen van de zonde. Het zorgt voor beklemming, hartsverdriet, stress, kwelling en kan een persoon zelfs ertoe brengen niet verder te willen leven vanwege de benauwdheid van dit wereldse leven? Als dit voor sommigen al het geval is in dit wereldse leven, wat dan te denken van het Hiernamaals?
 
Waak ervoor! Zonden nemen gunsten weg, bespoedigen rampspoed, verharden het gelaat, verduisteren het hart, verzwakken het lijf en verminderen het onderhoud.
 
Wees echter verheugd! Velen die zonden hebben gepleegd hebben oprecht berouw getoond. Je wanhoopt toch niet aan de Genade van jouw Heer en de wijdheid van Zijn Vergevingsgezindheid? Gedenk anders het volgende vers uit de Koran (interpretatie van de betekenis):
 
“Zeg: ,,O Mijn dienaren die buitensporig tegenover zichzelf zijn, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”
(Soerat az-Zoemar: 53)
 
Welke versperring zit er tussen jou en oprecht berouw anders dan het opgeven van de zonde? Wees verheugd en treed naar voren. Hier heb je de Ramadan die zich aandient. Als je jezelf verzwaard hebt met zonden, weet dan dat je een Heer hebt die graag ziet dat jij berouw toont. Allah, de Verhevene zegt: (interpretatie van de betekenis):
 
“En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving vraagt: hij zal vinden dat Allah Vergevingsgezind, Meest Barmhartig is.”
(Soerat an-Nisaa’: 110)
 
In een overlevering verhaalt de Profeet (vrede zij met hem) op autoriteit van Zijn Heer: “O zoon van Aadam, waarlijk, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken.”
 
Keer berouwvol terug naar Allah en bedenk je hoe het mogelijk was om tegen Hem te zondigen, terwijl jij je bevindt op de aarde die Hij geschapen heeft, je Zijn lucht inademt, je van Zijn onderhoud eet en drinkt. Bovenal zondig je tegen Hem met de ledematen die Hij je heeft geschonken. Wee jou! Groot is Zijn gunst dat Hij je uitstel heeft gegeven tot dit moment en de Engel des Doods jouw ziel niet in deze zondige toestand heeft genomen.
 
Neem jezelf terzijde, erken je zonden, roep jouw Heer aan. Weeklaag, laat jouw tranen varen, terwijl je nadenkt over je bedrieglijkheid en fopperij. Overpeins je zonden en wandaden tegen jouw Heer, terwijl Hij jouw tekortkomingen ondertussen verhulde, je van Zijn Gunsten schonk en je begunstigde. Reinig je hart van de vuiligheid van de zonden, van de smerigheid van de wandaden en van de duisternis van de begeerten. Maak je hart ontvankelijk voor de Genade van Allah.
 

Dankbaarheid

 
Toon verder dankbaarheid voor het aanbreken van de maand Ramadan. Wees dankbaar voor de gunst dat Hij jou in staat heeft gesteld om profijt op te doen van deze Ramadan door middel van het verrichten van tal van daden van devotie. Hoeveel mensen verlangden niet naar de Ramadan, maar hebben dit niet mogen meemaken? Hoeveel zieken wensen vurig te kunnen vasten en te staan in het nachtgebed, maar zijn helaas verhinderd? Geprezen zij Allah voor de gunst van het leven, gezondheid en welbevinden. Laat deze gunsten van Allah opvolgen door dankbaarheid hiervoor van jouw kant. Weet dat wanneer Allah zijn dienaar begunstigt en de dienaar deze gunst gebruikt om Hem, de Verhevene, te gehoorzamen en te danken, dan zal Allah deze gunst voor hem behouden en vermeerderen. Als de dienaar hier echter geen dankbaarheid voor toont of deze gunst gebruikt in het begaan van zonden, dan zal Allah dit van hem ontnemen en zal dit een bron van ellende voor hem zijn.
 

Leer de regelgeving omtrent Ramadan

 
Wat betreft de derde zaak; leer de regels inzake de Ramadan. Doe je best om voor het aanvangen van de Ramadan kennis op te doen over de regelgeving omtrent de Ramadan en de aanverwante daden van aanbiddingen, zoals de Ictikaaf, cOemrah, Zakaat ul-Fitr enz. Dit op basis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Het zoeken van kennis is verplicht voor iedere moslim.”
 

Doorzettingsvermogen

 
De vierde kwestie betreft het hebben van doorzettingsvermogen en grootse aspiraties. Neem jezelf voor om het optimale te halen uit de maand Ramadan door te waken over je tong en je in te spannen in het verrichten van goede daden zoals, het voeden van de vastenden, het staan in de nachtgebeden, het reciteren van de Koran enz. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Als zij maar oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan was dit beter voor hen.”
(Soerat Moehammed: 21)
 
Door je stellig voor te nemen Allah te gehoorzamen en de intentie te hebben om daden van aanbidding te verrichten zal het eenvoudig zijn om obstakels die dit verhinderen te overkomen. Wees zuiver toegewijd aan Allah en Hij zal je belonen naar de mate van je zuivere intentie.
 

Een beperkt aantal dagen

 
Realiseer je dat de maand Ramadan, zoals Allah beschrijft, slechts een beperkt aantal dagen is. Deze zullen snel voorbij zijn. Door je dit te realiseren zal het ook eenvoudig zijn net iets meer van jezelf te vragen. Wanneer de maand dan voorbij is, rest er voor jou de blijdschap van de beloning en een verruimd hart. Als je daarentegen achteloos omgaat met deze beperkte dagen en breng je ze door met zonden en onachtzaamheid, dan blijft dit jou volgen en zul je de last ervan dragen. Over enkele dagen is het alweer cIed ul-Fitr, is de Ramadan zo snel als de bliksem vertrokken en blijven de winnaars en verliezers achter.
 

Trek lering uit deze maand

 
Beeld je in, terwijl je overdag honger hebt, hoe de toestand zal zijn op de Dag der Opstanding. Wanneer de avond aanbreekt en het vasten wordt verbroken probeer je dan, terwijl je de blijheid van het verbreken van het vasten ervaart, te bedenken hoe verheugd je zult zijn als je voor het eerst zult eten in het Hiernamaals. Wat een mooi gevoel is het om het vasten te mogen verbreken en wat voor een onbeschrijfelijk gevoel zal het zijn om je boek gepresenteerd te krijgen in je rechterhand. De Profeet (vrede zij met hem) sprak werkelijk een waar woord toen hij zei: “De vastende kent twee blijde momenten; blijdschap wanneer hij het vasten verbreekt en blijdschap wanneer hij zijn Heer ontmoet.”
 
Hebben wij ons voorgenomen om tijdens ons gehele leven te ‘vasten’ van zonden en begeerten en het ‘vasten’ te verbreken op de Dag der Opstanding bij Onze Heer?!
 
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Bron: al-yaqeen.com

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons

 

Neem contact

2e Emmastraat 50
7545 MP Enschede

info@iveo.nl

Algemeen nummer:
+31 6 51388714 (enkel Whatsapp)

Winkel moskee:
+31 6 51298674