iDEAL klein Donatie IVEO via Tikkie

 

iDEAL klein Donatie via iDeal.

 

 

"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter."

(soerat al-Qalam: 4)

Welke redder van de mensheid is gelijk aan hem (vrede zij met hem)? Hij is gezonden naar de gehele mensheid en hij is gekomen met de allesomvattende en complete levenswijze, die tot aan het Laatste Uur gevolgd dient te worden. Hij wenste voor een ieder niets anders dan het goede.

Zelfs de harten die leeg zijn, hebben sympathie voor zijn (vrede zij met hem) handelwijze. De weerspannige mensen beginnen van hem te houden, nadat zij hem en zijn handelwijze daadwerkelijk hebben leren kennen.

Hij (vrede zij met hem) was ontzettend waakzaam over het leiden van (alle) mensen op het Rechte Pad, totdat Allah zijn zorgen verlichtte met de Woorden (interpretatie van de betekenis):

"Is hij dan, wiens slechte daden (door de Satan) schoonschijnend zijn gemaakt en die ze dan ook als goed beschouwt (gelijk aan hem die dit afkeurt)? Voorwaar, Allah doet dwalen wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil. Laat je daarom (O Mohammed) niet ten gronde gaan uit wroeging over hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven."

(soerat Faatir: 8)

Vanwege zijn grote zorgen om de mensen te leiden en het verzet hiertegen van sommigen onder hen, kreeg hij een gevoel van pijn in zijn hart. Niet omdat er een van de wereldse zaken aan hem voorbij ging of om een handelsgoed dat hij verloor, want hij wenste namelijk geen enkele beloning van iemand voor zijn inspanning om mensen op het Rechte Pad te leiden (interpretatie van de betekenis):

"Zeg (O Mohammed): ,,Ik vraag jullie er geen beloning voor en ik behoor niet tot hen die verzinnen. Hij (de Koran) is niets dan een Vermaning voor de werelden. En over een tijd zullen jullie zeker weten wat zijn boodschap was."

(soerat Saad: 86-88)

Toen mensen over hem hoorden, kregen zij een grote afkeer van hem. Dit vanwege de negatieve propaganda die over zijn boodschap werd gedaan. Maar wanneer zij hem ontmoetten, kregen zij spontaan liefde voor hem vanwege zijn goede ontvangst, zijn zoete karakter, zijn hoogstaande gedrag, zijn goede omgang en zijn nobele, complete en allesomvattende levenswijze die voor elke tijd en plaats toepasbaar is.

Hij (vrede zij met hem) bleef vergevensgezind wanneer anderen hem kwaad deden. Hoe erg dit kwaad ook was. Zijn volk loochende hem, bestreed hem, doodde een aantal van zijn dierbare naasten en metgezellen. Metgezellen die tot de beste generatie behoorden.

Toen de Profeet (vrede zij met hem) triomfeerde na een slagveld en zijn tegenstanders, bestaande uit mensen van zijn eigen volk, had omringd, zei hij tegen hen: "Wat denken jullie dat ik met jullie zal doen?" Waarop zij antwoordden: "Jij bent een edele broeder en de zoon van een edele broeder." Hierop zei hij tegen hen: "Gaat heen! Jullie zijn vrij."

(Soenan al-Bayhaqi)

De meest tirannieke persoon in die tijd plachte de Profeet (vrede zij met hem) op een hevige manier te bestrijden. Toen deze tiran zich tot de Islam bekeerde en naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam, verblijdde hij de Profeet met zijn komst. Hij (vrede zij met hem) vergaf hem en was zachtmoedig tegenover hem.

De redenen van het verzet van een groot deel van het volk van de Profeet (vrede zij met hem), kwam doordat zij hun grootheden imiteerden, of het kwam door hun oppervlakkige kijk op de Islam, of door hun hoogmoed en jaloezie. Dit terwijl de Waarheid duidelijk en helder is voor ieder oprecht en weldenkend mens.

Hij (vrede zij met hem) is dankzij Allah voor alle mensen gekomen met een maatstaf waarmee gemeten wordt wie beter is dan de ander. Iedereen kan in aanmerking komen voor deze maatstaf, ongeacht zijn afkomst. Deze maatstaf is namelijk Taqwa (Godsvrucht). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"O mensen, voorwaar, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw. En Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend."

(soerat al-Hoedjoeraat: 13)

De onrechtvaardige, niet toereikende en discriminerende maatstaven zijn als sneeuw voor de zon gesmolten ten opzichte van de maatstaf van Taqwa. Mohammed (vrede zij met hem) verkondigde het goede en de Leiding met zijn metgezellen in de kortste tijd. De omringende landen zijn hun volgers en helpers geworden. Inwoners van vele landen hebben gehoor gegeven aan hem (vrede zij met hem) en volgden hem vol liefde en overtuiging. Dit mede vanwege het goede voorbeeld van zijn metgezellen.

Hij (vrede zij met hem) is met een geloof gekomen dat algemeen geldend is en die niet botst met de natuurlijke aanleg van de mens. Hij was de meest genadevolle jegens vriend en vijand.

Wie het geloof van Mohammed (vrede zij met hem) binnentreedt, creërt een verwantschap met zijn gemeenschap. Hem komt hetzelfde recht toe en hem treft hetzelfde. Hij (vrede zij met hem) nodigde de mensen uit naar het verkrijgen van gelukzaligheid die zij in dit wereldse leven en in het Hiernamaals kunnen oogsten en hij plachte geen onderscheid te maken tussen de verschillende soorten mensen. Ook niet qua afkomst. Doch opende hij de deur voor iedereen, zonder uitzonderingen.

Mohammed (vrede zij met hem) streefde daarbij niet naar het wereldse. Sterker nog, toen hij overleed, keerde hij zich naar zijn verheven Vriend (Allah), terwijl hij nog schulden had. Hij heeft geen enkele wereldse bezitting voor zijn nabestaanden achtergelaten, maar hij (vrede zij met hem) heeft kennis, wetenschap en de verkondiging achtergelaten om de harten en de zielen te verlichten. Dit zodat men zich bewust en op basis van kennis zijn Heer kan aanbidden en zodat iedereen zichzelf kan baten. Hij wenste van hen beloning noch dank.

Hij (vrede zij met hem) was rechtvaardig in zijn giften en in zijn besluiten. Hij deed niemand onrecht aan en hij werd nooit boos omwille van zichzelf. Alleen wanneer de grenzen van Allah werden overschreden, dan trad hij op. Dit deed hij op een onderrichtende wijze. Hij was de dapperste persoon. Zelfs de meest dappere personen genoten bescherming van de Profeet (vrede zij met hem) in het heetst van de strijd.

Hij (vrede zij met hem) leidde het leger met zijn levenservaring en inzicht waar zelfs de grootste wereldleiders van onder de indruk waren. Hij is de meest verheven vader die de mensheid heeft gekend. De meest verheven echtgenoot volgens zijn eigen vrouwen. De beste opvoeder en verbeteraar van de werelden. Hier getuigen zelfs de hedendaagse opvoedkundigen van.

De wereld heeft vóór hem, noch ná hem een geschiktere en rechtvaardigere leider gekend. Niemand kan hem evenaren in zijn leiderschap. De mensheid heeft ook geen dapperdere en wijzere held meegemaakt dan de Profeet (vrede zij met hem). Hij (vrede zij met hem) voelde zich geroepen om te onderwijzen en op te voeden en er is geen opvoeder of leraar die het niveau van zijn (vrede zij met hem) opvoed- en onderwijstechniek heeft kunnen naderen.

Hij (vrede zij met hem) deed de deuren wijd open, liet de mensen het Rechte Pad zien en leidde hen naar hun Schepper. Hij deed dit met vertrouwen, kennis en gevoel.

Hij (vrede zij met hem) droeg zorg voor kinderen en jeugdigen. Iets wat hen er toe bracht om ontzettend veel van hem te houden. Zoveel zelfs dat de liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) de liefde voor hun vaders en moeders overtrof. Deze kinderen wedijverden om de Profeet (vrede zij met hem) te dienen en hem ten dienste te staan omwille van Allah.

Welgekozen waren de woorden van de dichter toen hij het volgende zei over onze Mohammed (vrede zij met hem), namelijk:

En als jij genade toont dan ben je een moeder of een vader

Zij beiden zijn het die in het wereldse de meest genadigen zijn.

De beste der schepselen is gekomen met een Boek dat afkomstig is van Allah, de Verhevene. De gelukzaligheid van de mensen bevindt zich tussen zijn twee kaften, ongeacht de tijd waarin zij leven. Hij heeft regels in zich die toepasselijk zijn voor ieder onderdeel van het leven.

Hij (vrede zij met hem) ging met de mensen om, zoals is voorgeschreven door Allah. Dit deed hij met kennis en inzicht, rekeninghoudend met de natuur van de ziel die niet vrij is van zonde. Vandaar dat de deuren van berouw in de avond opengaan, zodat degenen die overdag hebben gezondigd berouw kunnen tonen. En voor degenen die in de avond hebben gezondigd, gaan de deuren van berouw overdag open. Allah ondervindt zelfs blijdschap wanneer Zijn dienaar berouw toont.

De Profeet (vrede zij met hem) toonde inspanningen op allerlei gebieden omwille van het bewerkstelligen van gelukzaligheid voor de gehele gemeenschap, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals.

Het verbod op bloedvergieten, het onrechtmatig toe-eigenen en het schenden van iemands eer heeft hij (vrede zij met hem) extra benadrukt tijdens zijn afscheidspreek. cAbdoer-rahmaan ibnoe Abie Bakrata overlevert op gezag van zijn vader, dat de Profeet (vrede zij met hem) eens op zijn kameel zat en iemand de teugels ervan vasthield. Hij (vrede zij met hem) zei: "Welke dag is het vandaag?" Wij zwegen, omdat wij dachten dat hij deze dag een andere naam zou geven. Hij (vrede zij met hem) vervolgde: "Is het vandaag niet de dag van an-Nahr (het offer)?" Wij zeiden: "Jazeker, O Boodschapper van Allah." "En welke maand is het nu?", vroeg de Profeet (vrede zij met hem). Wij zwegen, omdat wij dachten dat hij deze maand een andere naam zou geven. Hij (vrede zij met hem) zei: "Is het nu niet Dhoe l-Hiddjah?" Wij zeiden: "Jazeker." Hierop zei hij (vrede zij met hem): "Waarlijk, jullie bloed, bezittingen en eer is voor jullie onderling niet toegestaan (te schenden), zoals de onschendbaarheid op deze dag van jullie, in deze maand van jullie en in dit land van jullie. Laat de aanwezigen dit doorgeven aan degenen die (vandaag) niet aanwezig zijn."

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons

 

Neem contact

2e Emmastraat 50
7545 MP Enschede

info@iveo.nl

Algemeen nummer:
+31 6 51388714 (enkel Whatsapp)

Winkel moskee:
+31 6 51298674